வின்னிபெக் தமிழ் பள்ளி

 

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்

அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்

வணக்கம்

Welcome to 

Tamil School

We are back

We resume our in person school from Sep 2022.

Location

Hindu Temple

999 St.Anne's Rd

Winnipeg

R2N 4G5

About Us

Our Winnipeg Tamil School was founded with an objective to promote Tamil language and culture to children in the community. Tamil School which is now a part of Tamil Cultural Society of Manitoba(TCSM).

 

With the help of the language, they will understand better and follow the culture by participating in dance, drama, music and any art form.

 

Mission

The mission of Winnipeg Tamil School is to provide quality tamil education to students in a safe and orderly environment, to prepare them to read, write and speak the Tamil language by following a best in class curriculum, to transform the students in to effective communicators in spoken and literary Tamil and to create future leaders and torch bearers of Tamil language.

#Find Your Pathway

Grade Levels

#Discover Campus

School location, Class rooms and Environments

Classrooms:

Airconditioned and heated classrooms, are complete with interactive TV/Computers

View more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit

#Find Your Pathway
What Students Says

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vestibulum ac elementum massa

#Events
Upcoming Events
25 Jun 13:00 - 15:00
Helping to change the worldbetter
Know more
25 Jun 13:00 - 15:00
Expand a business mass other countries plan
Know more
25 Jun 13:00 - 15:00
Transforming our in science facilities
Know more
#Learn Tamil Language

Registration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Register